Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.partyzant.pl prowadzony jest przez:

Partyzant Sp. z.o.o.

T. Kościuszki 27 B

85-079 Bydgoszcz

NIP: 9671432949

REGON: 385356230

Numer KRS: 0000824769

Adres do korespondencji elektronicznej: kontakt@partyzant.pl

Kontakt telefoniczny: 503-588-438

 

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9671432949

Konto bankowe: Santander Bank Polska 67 1090 1896 0000 0001 4420 8942

- zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

 

Regulamin sklepu internetowego

www.partyzant.pl


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.partyzant.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego

3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.partyzant.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: - przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome - optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


§ 2 Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza oferta nie ma na celu propagowania idei nazistowskich i faszystowskich. Nie wyraża również w żaden sposób przekonań i poglądów Sprzedawcy. Ma ona jedynie charakter historyczny, kolekcjonerski i ogólnokulturowy. Nasza oferta skierowana jest do teatrów, wytwórni filmowych, grup rekonstrukcyjnych, kolekcjonerów oraz innych podmiotów, które do swojej pracy wymagają obiektów o dużej dokładności wykonania i wysokim realizmie historycznym.

 


§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.hanet.com.pl lub pocztą elektroniczną - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia, oraz telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w godzinach pracy sklepu.

Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest rejestracja.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

3) wybranej metody płatności

Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 10 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży


§ 4 Metody płatności i dostawa

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1) za pobraniem - gotówką u kuriera przy odbiorze towaru 

2) przelewem na numer konta bankowego Santander Bank Polska 67 1090 1896 0000 0001 4420 8942

3) na miejscu - gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu

4) przelew natychmiastowy online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A

5) przelew natychmiastowy online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Serwis Przelewy24 (PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068)

Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto.

Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski Poczta Polską lub przez firmę kurierską, udostępniamy też do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail kontakt@partyzant.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

 

§ 5 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: 

Partyzant Sp. z.o.o., T. Kościuszki 27 B (piętro 2.), 85-079 Bydgoszcz

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres kontakt@partyzant.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

6) dostarczania prasy

7) usług w zakresie gier hazardowych

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: 

Partyzant Sp. z.o.o., T. Kościuszki 27 B (piętro 2.), 85-079 Bydgoszcz

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni.

W przypadku przesyłek zagranicznych Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty za koszt przesyłki pomniejszony o różnicę w kwocie przesyłki zagranicznej i maksymalnej kwoty za przesyłkę krajową. 

Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

Zwroty po ustawowym termie 14 dni są przyjmowane o ile Konsument dołączy do zwrotu otrzymany paragon.

 
§ 6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Partyzant Sp. z.o.o., T. Kościuszki 27 B, 85-079 Bydgoszcz

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

 
§ 7 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W tym celu Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu,  których właścicielem jest Partyzant Sp. z.o.o., T. Kościuszki 27 B, 85-079 Bydgoszcz (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres kontakt@partyzant.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl